×

બરવાળા વિષે

બરવાળા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બોટાદ જિલ્લામાં આવેલ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ઉતાવળી, નલિકા નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, બાજરી, તલ, જુવાર, ધઉં, જવ છે. બરવાળા તાલુકામાં ગાય, ભેંસ, બકરા, ધેટા, બળદ, મરધા, ગધેડા, ધોડા, ડુકર વગેરે જેવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

બરવાળા વિષે

બરવાળા તાલુકો ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના બોટાદ જિલ્લામાં આવેલ છે. તાલુકાની મુખ્ય નદીઓમાં ઉતાવળી, નલિકા નદીઓનો સમાવેશ થાય છે. મુખ્ય પાકો કપાસ, બાજરી, તલ, જુવાર, ધઉં, જવ છે. બરવાળા તાલુકામાં ગાય, ભેંસ, બકરા, ધેટા, બળદ, મરધા, ગધેડા, ધોડા, ડુકર વગેરે જેવા પ્રાણીઓ જોવા મળે છે.

Read More
૨૮
૨૭૨૬૬
૨૬

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો