×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- સમાજકલ્યાણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી વી.કે.પરમાર , સમાજ કલ્યાણ અઘિકારીશ્રી (ઇં.ચા)
  • મોબાઈલ નં.:- ૭૩૫૯૯૬૪૦૭૦
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૧૩
  • ઇ-મેલ: swoddobotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી વી.કે.પરમાર

સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક

૦૨૮૪૯-૨૭૧૪૭૭

-

૭૩૫૯૯૬૪૦૭૦

શ્રી ડી.વી.ચૌહાણ

જુ.ક્લાર્ક (વહિવટી)

૮૧૨૮૮૨૬૦૫૭