×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- મહેસુલશાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૭૨૪૭૪૯૮૭૫
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર:- ૫૦૬
  • ઇ-મેલ: dyddoestbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્ટર કોમ

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી આર. એસ. કાનેટીયા

નાયબ ચિટનીસ 

૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0

૫૧૨

૮૩૪૭૫૯૭૯૫૧

શ્રી એમ. વી. મકવાણા

સી.ક્લાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0

૫૧૨

૯૮૭૦૦૯૭૫૬૬

dyddoestbotad@gmail.com

શ્રી ડી. વી. ચૌહાણ

જુ.કલાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0

૫૧૨

 ૮૧૨૮૮૨૬૦૫૭