×
રજીસ્ટ્રી શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- રજીસ્ટ્રી શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:-  ૯૭૨૪૭૪૯૮૭૫
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૬
  • ઇ-મેલ:

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી એસ. એમ. કટારા જુ.ક્લાર્ક ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩0 ૦૨૮૪૯-૨૫૫૩૩૩ ૯૪૨૮૭૮૬૮૨૨
શ્રી ઇલાબેન ડી પરમાર જુ.ક્લાર્ક