×
પ્રકાશનો | બોટાદ જિલ્લા પંચાયત

પ્રકાશનો

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા

જિલ્લાની સામાજીક-આર્થીક સમિક્ષા

છુટક અને જથ્થા બંધ ભાવ પ્રકાશનો

આર્થિક વસ્તી ગણતરી

તાલુકાની આંકડાકીય રૂપરેખા

બરવાળા

બોટાદ

ગઢડા

રાણપુર

બોટાદ જિલ્લા ની સામાન્ય આંકડાકીય માહીતી