×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- પંચાયત શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૬
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર:- -
  • ઇ-મેલ: dyddopanchayatbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. કર્મચારીશ્રી નું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ઇન્ટર કોમ મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી વી.એન.ડોડીયા નાયબ ચિટનીસ ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨ ૬૩૫૩૬૩૯૯૧૧ dyddopanchayatbotad@gmail.com 
શ્રી કે.બી. રાઠોડ ડી.એલ.ઇ
(ઇ-ગ્રામ સેલ )
- ૬૩૫૯૬૦૨૯૬૩ dle.botad@gujarat.gov.in
dle-botad@gmail.com
શ્રી જી.કે.વાળા જુ.ક્લાર્ક -
કાંતી એમ.વાલાણી ઇ.પંચા.કોર્ડીનેટર -
સાવન ડી મકવાણા કો.ઓપરેટર -