×

પંચાયતનું સરનામું

  • ડીડીઓ નામ :   શ્રી લલિત નારાયણસિંઘ સાંદુ (આઈ. એ. એસ.)
  • હોદો       :       જીલ્લા વિકાસ અધિકારી બોટાદ
  • સરનામું    :   બોટાદ જીલ્લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ
  • ફોન નંબ૨  :   ૦૨૮૪૯-૨૩૭૧૩૭૧
  • ફેકસ નંબ૨  :      ૦૨૮૪૯- ૨૭૧૩૭૫
  • મોબાઈલ નંબ૨   :   ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૩
  • ઈ મેઈલ        :   ddo.botad@gmail.com
  • ટ્વીટર            :  https://twitter.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક          :     https://www.facebook.com/DDOBOTAD
  • ફેસબુક પેજ    :     https://www.facebook.com/ddobotad1