×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- મલેરીયા શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો.આર.આર.ચૌહાણ , જિ.મે.અધિ.શ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૦૨૭૭૨૩૩૨૩
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ:- dmo.health.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો :- મો.નં.:-
શ્રી કે.ઓ.નાવડીયા મેલેરીયા સુપરવાઇઝર ૭૦૬૯૦૫૩૯૧૬
શ્રી મેહુલ એમ.સતાણી મ.પ.હે.વ. ૯૬૬૪૯૮૯૯૨૬
શ્રી ઉમેશ વાઘેલા મ.પ.હે.વ. ૮૧૫૪૮૫૮૭૩૧
શ્રી જયદીપ પરમાર મ.પ.હે.વ. ૮૩૪૭૮૩૭૫૮૪
શ્રી પી.એમ.પટેલ લેબો.ટેક્નીશ્યન ૯૫૭૪૨૨૯૧૨૪