×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- સિંચાઇ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડી. આર. પટેલ (ઇ.ચા.) ઇન.કા.ઇ.સિંચાઇ
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૮૨૫૩૫૨૫૫૬
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર :૫૧૩
  • ઇ-મેલ: eepidbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્ટર કોમ

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી અલ્પેશકુમાર એ.ઠાકોર

જુ.કલાર્ક

-

૫૧૩

૬૩૫૩૨૩૧૦૬૦

સંચાઇ પેટા વિભાગ ગઢડા

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી કે.એચ.પટેલ

મ.ઇ.

-

-

૯૯૭૯૪૯૯૧૪૩

શ્રી ટી.જે પટેલ

મ.ઇ ઇન.ના.કા.ઇ.

-

-

૯૭૧૨૨૭૫૨૭૫

શ્રી બી.એસ પરમાર

અ.મ.ઇ

-

-

૯૯૦૯૪૪૯૨૫

શ્રી જી.બી મંડીર

વર્ક .આ.

-

-

૯૪૨૬૭૧૧૯૪૫

શ્રી અલ્પેશકુમાર એ.ઠાકોર (ઇં.ચા)

સી.કલાર્ક

-

-

૬૩૫૩૨૩૧૦૬૦