×
આંતરીક ઓડીટ શાખા

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- આંતરીક ઓડીટ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એસ.એન.સરારીયા , આંતરીક ઓડીટ અધિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૮૭૯૩૬૩૨૬૧
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૭
  • ઇ-મેલ: ao.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો મો.નં. ઇ-મેઇલ
શ્રી બી.એચ.રાજ્યગૂરૂ સી.એકા. ૯૪૨૭૧૪૬૨૨૫