×

સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના

અં.નં. યોજનાનું નામ : સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના
યોજના ક્યારે શરુ થઇ : ૨ જી ઓકટોબર ૧૯૭૫ થી
યોજનાનો હેતુ : ૧.૦થી ૬ વર્ષ ના બાળકો નો આરોગ્ય પોષણ નો દરજ્જો સુધારવો.
યોજના વિશે (માહિતી) ૨.બાળ મૃત્યુ ,માતા મૃત્યુ અને કુપોષણ નું પ્રમાણ ઘટાડવું.
: ૩.ગામની માતાઓને આરોગ્ય /પોષણ વિષય નું શિક્ષણ આપવું.
૪.૦ થી ૫ વર્ષના તમામ બાળકો ને સંપુર્ણ રસીઓ અપાવવી બાળ વિકાસ યોજનાઓની અમલીકરણ કરતા ખાતાઓ સામે સંકલન કરવું .
૫.૦ થી૩ વર્ષના બાળકો ને ઘેર બાલભોગ અપાય છે અને ૩થી૬ વર્ષના બાળકો ને પુરક પોષણ આંગણવાડી પર આપવામાં આવે.
યોજનાનો લાભ કોને મળી શકે અને તેના માટે કોને મળવું તે વિગત દર્શાવો.  : (૧)૦ થી૬ વર્ષના બાળકો (૨)સગર્ભા માતાઓ (૩) ધાત્રી માતાઓ (૪)૧૧ થી ૧૮ વર્ષની કીશોરી ઓ આ યોજના નો લાભ લેવા માટે સ્થાનીક પોતાના વિસ્તાર માં ચાલતી આંગણવાડી માં નોંધણી કરાવવી.
યોજનાના લાભાર્થી માટેની લાયકાત : જે તે વિસ્તારના સ્થાનિક રહેવાસી ઉપર મુજબ ના બાળકો તથા મહિલાઓ ભાગ લઇ શકે છે .
નોંઘ: .પૂવૅ આંકડાકીય માહિતી ૫ણ સાથે મોકલવી.
૨.દરેક યોજના માટે ઉ૫રની માહિતી સાથે યોજનાની આંકડાકીય માહિતી ૫ણ આ૫વી.

બોટાદ જિલ્લામાં સંકલિત બાળ વિકાસ યોજનામાં નીચે મુજબ ના લાભાર્થીઓ છે.

અનું ક્ર જિલ્લાનું નામ કુલ આ.વા  ૦ થી ૩ ના બાળકો   ૩ થી ૬ ના બાળકો  સગર્ભા માતા  ધાત્રી માતા કીશોરીઓ 
બોટાદ ૫૬૬ ૨૫૮૨૪ ૨૦૪૫૭ ૭૬૫૫ ૬૦૪૮ ૧૦૬૭૦

નોંધ: ૬માસ થી ૩ વર્ષના બાળકો સગર્ભા ,ધાત્રી માતા તથા કિશોરી ઓને શીરો,સુખડી ,ઉપમા,બાલભોગ નાપેકેટ

ર માસે ટેકહોમ રેશન તરીકે ધેર આપવામાં આવે છે.અને ૩ થી ૬ વર્ષના બાળકો ને આંગણવાડી કેંદ્ર પર
દરરોજ મેનુ પત્રક પ્રમાણે પુરક પોષણ અને પુર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ અપાય છે.