×

ઇન્‍કમબન્‍સી ચાર્ટ

જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ

આંકડા મદદનીશની પ્રવરતા યાદી

ક્રમ નામ સમયગાળો ઇનચાર્જ કે રેગ્‍યુલર
કઇ તારીખથી કઇ તારીખ સુધી
શ્રી વી.બી.વેદી ૧૬/૦૬/૧૫ ૩૦/૦૭/૧૫ ઇન્‍ચાર્જ
શ્રી બી.એ.ગોહિલ ૩૧/૦૭/૧૫ ૧૧/૦૯/૧૭ ઇન્‍ચાર્જ
શ્રી એ.એફ.મારૂ ૧૨/૦૯/૧૭ ૨૬/૦૮/૧૮ ઇન્‍ચાર્જ
શ્રી બી.કે.જોષી ૨૭/૦૮/૧૮ ઇન્‍ચાર્જ