×

મહત્વના નજીકના શહેરો

ક્રમ શહેરનું નામ જિલ્‍લા મથકેથી કિ.મી. (આશરે)
ભાવનગર ૮૪.૦ કિમી
અમદાવાદ ૧૫૨ કિમી
રાજકોટ ૧૩૩ કિમી

ખંભાત

૧૪૧ કિમી

ગોંડલ

૧૧૨ કિમી