×

શાખાની કામગીરી

  • સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના હેઠળ ફરજ બજાવતી આંગણવાડી વર્કરોને નામ નિયુકિતથી મુખ્ય સેવિકામાં નિમણૂક આપવા અંગેની કાર્ય પ્રણાલી મુજબ કાર્યવાહી કરવી.
  • શાખાના કર્ચારીઓની મહેકમને લગતી પગાર, ભથ્થા,રજા મંજુરી વગેરેની કામગીરી
  • ઘટક કક્ષાના બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રીઓની રજા, મુખ્ય સેવિકાઓની નિમણૂક,બદલી તથા ઉચ્ચતર પગાર બાબતની કામગીરી
  • ધટક કક્ષાએ કામ કરતા અધિકારીશ્રી તથા મુખ્ય સેવિકાની આંગણવાડી વર્કરોની કામગીરી ઉપર દેખરેખ રાખવાની કામગીરી
  • જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીને મોકલવાની થતી શાખાની તમામ ફાઇલોની વહીવટી મંજુરીની કામગીરી
  • યોજનાકીય તમામ કામગીરી તથા દેખરેખ
  • મહિલા અને બાળ કલ્યાણ અને યુવા પ્રવૃતિની સમિતના સચિવ તરીકેની કામગીરી
  • સબલા યોજનાની જિલ્લા કક્ષાએ દેખરેખની કામગીરી

નાણાંકીયઃ
શાખા માટે સત્તા મર્યાદા સુધી પરચુણ ખરીદી,યોજનાકીય ગ્રાન્ટ, બજેટ તથા તેની ફાળવણી.