×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- આરોગ્ય શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો.જે.ઓ.માઢક , મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અઘિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૭૨૭૭૨૩૭૬૪
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૦૫
  • ઇ-મેલ: cdho.health.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી પી.એસ.દરજી

જુ.ફાર્માસીસ્ટ

૯૯૭૪૬૨૬૪૨૧

શ્રી યુ.જી.રાઠોડ

ડીસ્ટ્રીક્ટ સુપરવાઇઝર, DSI (I/N)

૮૨૩૮૦૧૪૪૫૩

શ્રી યુ.જી.રાઠોડ

શાળા આરોગ્ય મદદનીશ

૭૦૬૯૦૫૩૯૧૫