×

ગ્રામસભા

માન.મુખ્યમંત્રીશ્રીની રાહબરી હેઠળ લોકમાન્ય જયપ્રકાશ નારાયણજીના જન્મદિવસ ૧૧-૧૦-૨૦૦૧ થી ગુજરાતમાં ગ્રામ સભાઓની અસરકારક કામગીરી શરૂ થયેલ છે. ગ્રામ સભાઓ લોકસશક્તિકરણ અને લોકભાગીદારીથી ઝુંબેશ રૂપે હાથ ધરવામાં આવી રહેલ છે.

ગ્રામસભા-ઉદેશો

 • લોકસશક્તિકરણ
 • તંદુરસ્ત લોકશાહીની તાલીમ પુરૂ પાડતું માધ્યમ.
 • ગરીબો અને મહિલાઓને રજુઆત કરવાની તક.
 • અધિકારી/કર્મચારી અને લોકો વચ્ચે સુમેળભર્યા સંવાદની તક
 • લોકભાગીદારી
 • સરકાર/પંચાયતની કામગીરીનું લોકો દ્વારા સીધું સામાજીક અન્વેષણ.

ગ્રામસભાના ચર્ચા માટેના મુદ્દાઓ

 • પંચાયત વિભાગ દ્વારા હાથ ધરાયેલ વિકાસના કામોની સમીક્ષા અને ચર્ચા.
 • વિવિધ કાર્યક્રમો/યોજનાઓ વિષે જાણકારી અને કામગીરીની સમીક્ષા.
 • ગામના વિકાસના પ્રશ્નો અને વ્યક્તિગત પ્રશ્નોની ચર્ચા અને ઉકેલ.
 • ક્ષેત્રિય કર્મચારીઓની હાજરી અને કામગીરી બાબતે ચર્ચા અને સમીક્ષા.
 • જુદીજુદી યોજનાઓ નીચે લાભાર્થીઓની પસંદગી.
 • ભૂખમરા અને કુપોષણ અંગેના નામ.સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા અન્વયે ૮ યોજનાઓની સમીક્ષા.
 • મફત કાનૂની સહાય અંગેની જોગવાઇઓ બાબતે લોકોને જાણકારી.
 • કરવેરા વસુલાત અને આકારણીની કામગીરીની સમીક્ષા.
 • ગામના નમુના નં.૬ ની નવી પાડેલી નોંધોનું વાંચન.
 • ગૌચર, ગામતળ અને રસ્તાના દબામો બાબતે ચર્ચા.
 • લોકમાન્ય જયપ્રકાશ નારાયણજીના જન્મદિવસ ૧૧-૧૦-૨૦૦૧ થી ગુજરાતમાં ગ્રામસભાઓની અસરકારક આયોજન શરૂ થયેલ છે.
 • અવિરત ગ્રામ સભાઓ યોજી કુલ વીસ તબક્કાઓમાં કુલ ૧૦,૪૦૦ ગ્રામ સભાઓ મળી છે.
 • ઉપરોકત તમામ ગ્રામસભાઓમાં કુલ ૯૬૮૧૬ પ્રશ્નો રજુ કરવામાં આવ્યાવ છે. તે પૈકીના ૯૦૫૧૮(૯૩.૪૯ ટકા) પ્રશ્નોનો નિકાલ કરવામાં આવેલ છે. જયારે ૬૨૯૮ પ્રશ્નો બાકી રહેલ છે.