×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો.જે.ઓ.માઢક , મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અઘિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૭૨૭૭૨૩૭૬૪
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૧૪
  • ઇ-મેલ:- cdho.health.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીશ્રીઓ/કર્મચારીશ્રીઓનુ નામ:- હોદ્દો :- મો.નં.:-
શ્રી એમ.એમ.ગોહીલ વ.અધિકારી ૯૯૨૪૯૭૨૭૩૬
શ્રી અશ્વિન એન પટેલ સીની.એકા.ક્લાર્ક ૯૪૨૮૯૧૧૩૧૦
મનિષાબેન ડી પરનાળીયા જુ.ક્લાર્ક ૮૯૮૦૬૫૦૦૩૦