×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- મહેકમ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૭૨૪૭૪૯૮૭૫
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૬
  • ઇ-મેલ: dyddoestbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી એ.એ.ખાચર

ના.ચિટનીશ

૦૨૮૪૯-૨૭૧૫૫૦

૯૭૨૪૭૯૨૮૭૯

શ્રી પી. પી. દેવમુરારી

સી.કલાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૭૧૫૫૦

 ૯૪૦૮૨૮૫૭૯૫

શ્રી જે. એમ. હરીપરા

જુ.કલાર્ક

૦૨૮૪૯-૨૭૧૫૫૦

 ૮૨૦૦૫૬૧૫૧૨