×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- શિક્ષણ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-  તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-  કુ.આર.કે.પડાયા, જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાઘિકારીશ્રી (ઇં.ચા)
  • મોબાઈલ નં.:- ૭૫૬૭૮૦૩૦૧૭
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૧૪
  • ઇ-મેલ: dpeobotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ઇન્‍ટર કોમ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રી બહાદુરસિંહ રાઓલ ઇ.ચા.ના.જિ.પ્રા.શિ. ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૮૭ ૯૪૨૮૮૧૧૦૯૦
જી.કે.ઝાલા ના.ચિ. ૯૪૨૬૪૬૪૭૨૧
શ્રી ડી. જે. પરમાર સિ.ક્લાર્ક ૯૬૮૭૬૯૦૨૪૧
શ્રી જે. આર. ઠાકર જુ.ક્લાર્ક (વહિવટી) ૯૬૬૨૧૦૨૩૨૪