×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- વિકાસ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી આઇ.વી.દેસાઇ , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯-૨૩૧૫૩૨
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૯
  • ઇ-મેલ: dyddovikasbotad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. અધિકારીશ્રી / કર્મચારીશ્રી નું નામ હોદો ઇન્ટર કોમ મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
કુ. વી.એમ.જાદવ નાયબ ચિટનીસ (ઇં.ચા)  ૫૧૦  ૯૮૭૯૫૯૬૮૫૧ dyddovikasbotad@gmail.com
કુ. વી.એમ.જાદવ જુ.ક્લાર્ક  - ૮૧૫૪૯૦૭૪૬૬ -
કલ્પેશભાઇ મકવાણા કોમ્પયુટર ઓપરેટર - ૯૭૨૪૩૭૬૧૫૩ -
શ્રી એ.પી.અસ્વાર (વહિવટ) જુ.ક્લાર્ક - ૭૫૬૭૨૦૧૯૫૪ -