×

ખેતીવાડી-પાક અંગેની માહિતી વર્ષ-૨૦૧૪-૧૫

અં.નં. પાકનું નામ વાવેતર વિસ્‍તાર (૦૦હેકટરમાં) ઉત્‍પાદન   (૦૦ મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્‍પાદન હેકટર  દીઠ (કિ.ગ્રામ) 
ઘઉં પિયત/બિન પિયત  ૧૮૫૦ ૩૭૦૦ ૨૦૦૦
ખરીફ બાજરી  ૪૮૦૬ ૬૨૪૮ ૧૩૦૦
તુવેર  ૨૪૯ ૧૭૪ ૭૦૦
ચણા  ૫૧૦ ૩૦૬ ૬૦૦
અન્ય કઠોળ ૪૯૭ ૧૯૮ ૪૦૦
માગફળી  ૧૩૧ ૧૬૪ ૧૨૫૦
તલ  ૧૫૧૮૦ ૭૫૯૦ ૫૦૦
એરંડા ૬૮
સોયાબીન  ૧૬૨
૧૦ કપાસ (ગાંસડી)  ૧૪૮૦૨૯ ૨૦૭૨૪૧ ૧૪૦૦
૧૧ મરચા  ૫૫ ૯૯૦ ૧૮૦૦૦
૧૨ જીરૂ ૧૩૬૨ ૬૮૧ ૫૦૦