×

સં૫કૅ માહિતી

  • શાખાનું નામ:- બાંધકામ શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-તાલુકા સેવા સદન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પાંચમો માળ,બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-  શ્રી સી.એમ. ડામોર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, બાંઘકામ
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૮૬૩૮૩૮૩
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર :-૩૦૪
  • ઇ-મેલ:- exe.btd@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. કર્મચારીશ્રી નું નામ હોદો ઇન્ટર કોમ મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
એન.બી.૫ઢીયાર સીની.એકા.કલાર્ક ૯૯૨૪૨૬૦૪૭૩ exe.btd@gmail.com 
કુ.જીગીશાબેન રાવ અ.મ.ઇ.(પી.બી) ૯૭૧૨૦૦૬૮૬૮ exe.btd@gmail.com
યોગેશ મેળકીયા કો-ઓપરેટર ૯૦૩૩૫૪૧૪૪૨