×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- સહકાર શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- -
  • મોબાઈલ નં.:- -
  • ફેકસ નંબર:-
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ: -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી અલ્પેશકુમાર એ.ઠાકોર

જુ.કલાર્ક(ઇં.ચા)

-

-

૬૩૫૩૨૩૧૦૬૦