×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- પશુપાલન શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી ડૉ આર.એ.વાળા
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૪૨૬૨૩૫૮૬૪
  • ફેકસ નંબર:- ૦૨૮૪૯ ૨૫૧૮૫૧
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર -
  • ઇ-મેલ: vetdis-botad-bav@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ડૉ. જે.કે.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૮૪૯ ૨૭૧૩૬૯ - ૯૮૨૫૪૦૬૬૧૫
શ્રી એસ,એચ.મેવાડા જુ. કલાર્ક (હિસાબી) - - ૯૫૭૪૭૦૪૬૮૪
શ્રી એમ.આર.રાઠોડ સ્ટોર કિપર કમ ડેટા ઓપરેટર - - ૯૬૬૨૮૩૧૯૯૯