×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- ખેતીવાડી શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,બીજો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એસ.જી.ગઢીયા, જિલ્લા ખેતીવાડી અઘિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૮૧૬૦૫૧૭૫૭૧
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૩૧૫
  • ઇ-મેલ: dao.botad.agri@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ઇન્‍ટર કોમ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી બી.જી.ધાધલીયા

મ.ખે.નિ.

૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૭૨

૯૦૩૩૭૫૦૬૯૦

dao.botad.agri@gmail.com

આર.વી.માગુડા

જુનીયર કલાર્ક

૯૯૭૪૩૮૦૩૭૩