×

સં૫ર્ક માહિતી

  • શાખાનું નામ:- હિસાબી શાખા
  • શાખાનું સરનામુ:-જિલ્લા પંચાયત ભવન,જિલ્લા પંચાયત કચેરી,પહેલો માળ,ખસ રોડ, બોટાદ જિ.બોટાદ
  • મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી કુ.રેણુ.કે.પડાયા , હિસાબી અધિકારીશ્રી
  • મોબાઈલ નં.:- ૯૧૭૩૯૯૬૬૯૩
  • ફેકસ નંબર:- -
  • ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૫૦૭
  • ઇ-મેલ: ao.botad@gmail.com

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ઇ-મેલ

શ્રી સી.સી.દવે

સિ.ક્લાર્ક વહિવટ

૯૪૨૭૨૪૬૦૧૫

adho.health.botad@gmail.com

શ્રી એમ. એચ. ચૌહાણ

જુ.ક્લાર્ક

૭૦૪૫૨૯૩૧૯૩