×
પ્રમુખ વિષે | બોટાદ જિલ્લા પંચાયત

પ્રમુખ વિષે

પ્રમુખ
શ્રીમતી વસનબેન હરજીભાઇ વાનાણી

Designation :પ્રમુખ
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. :
Phone No. :
Fax No.​ :
Mobile No​ :
E-mail :