×

ડીડીઓ વિષે

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
શ્રી લલિત નારાયણસિંઘ સાંદુ (આઇ.એ.એસ)

Designation :જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(Panchayat, Rural Housing and Rural Development Department)
Address. : બોટાદ જીલ્લા પંચાયત કચેરી, બોટાદ
Phone No. : ૦૨૮૪૯-૨૩૭૧૩૭૧
Fax No.​ : ૦૨૮૪૯-૨૭૧૩૭૫
Mobile No​ : ૯૯૭૮૪૦૬૪૯૩
E-mail :ddo.botad@gmail.com,ddo-botad@gujarat.gov.in